Правила прийому

 

ПОГОДЖЕНО                                                                                                          ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступниця начальника                                                                                       Директор Дігтярівського

Управління освіти і науки                                                                                   професійного аграрного ліцею

Чернігівської облдержадміністрації                                                                Чернігівської області

____________ Юрій Музика                                                                           _________ Михайло ХІТРЕНКО

«___»                     2023 року                                                                               «        »                        2023 року                   

 

 

Правила прийому

до Дігтярівського професійного аграрного ліцею

 Чернігівської області

на 2024 рік

І. Загальна частина

 • Ці Правила прийому до Дігтярівського професійного аграрного ліцею розроблено на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14 травня 2013 року № 499 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 29 травня 2013 року від 29 травня 2013 року за № 823/23355 (зі змінами).
 • До Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області (далі – Ліцей) приймаються громадяни України  та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

       Особливості прийому на навчання до Ліцею осіб, місцем проживання яких є тимчасово окупована територія, територія населених пунктів на лінії зіткнення в частині проходження річного оцінювання та державної підсумкової атестації, отримання документа державного зразка про базову середню освіту або повну загальну середню освіту (якщо особа не отримала документ про освіту відповідно до законодавства), визначаються відповідно до Порядку прийому для здобуття вищої, фахової передвищої та професійної (професійно-технічної) освіти осіб, які проживають на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя, тимчасово окупованій території окремих районів Донецької та Луганської областей, території населених пунктів на лінії зіткнення, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 01 березня 2021 року № 271, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 квітня 2021 року за № 505/36127 (в редакції наказу Міністерства освіти і науки України від 10 серпня 2022 року № 726).

1.3. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

Особи без громадянства та особи, яким надано статус закордонного українця, здобувають професійну (професійно-технічну) освіту в Ліцеї відповідно до чинного законодавства України.

Особа, яку визнано біженцем або особа, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 1.4. Прийом до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.5. Прийом до Ліцею  для здобуття освіти за рахунок видатків обласного бюджету здійснюється на:

первинну професійну підготовку в межах обсягів затвердженого регіонального замовлення на відповідний рік;

професійне (професійно-технічне) навчання за іншою (іншими) професією (професіями), але не раніше, ніж через три роки після завершення безоплатного здобуття професійної (професійно-технічної) освіти за попередньо здобутою професією (професіями), за умови наявності підтвердженого страхового стажу не менше двох років в межах обсягів затвердженого регіонального замовлення на відповідний рік і за наявності вільних місць після зарахування осіб, які безоплатно здобуватимуть професійну (професійно-технічну) освіту вперше;

професійне (професійно-технічне) навчання за іншою професією, якщо за станом здоров’я особа втратила можливість виконувати роботу за попередньо здобутою професією, що підтверджується висновком медико-соціальної експертної комісії, до завершення трирічного періоду та/або за відсутності підтвердженого страхового стажу не менше двох років у межах обсягів затвердженого регіонального замовлення на відповідний рік;

професійне (професійно-технічне) навчання на запит про невідкладне забезпечення потреб регіону в підготовці необхідних кваліфікованих робітників у межах обсягів затвердженого регіонального замовлення на відповідний рік.

 1.6. Прийом до Ліцею для здобуття освіти за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб здійснюється:

на первинну професійну підготовку понад регіональне замовлення;

на професійне (професійно-технічне) навчання, крім випадків, наведених у пункті 1.5 цих Правил, та підвищення кваліфікації.

 

 

 

 

ІІ. Приймальна комісія

 

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію керівник Ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Ліцею вносяться до Єдиної державної електронної бази з питань освіти.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів безпосередньо від вступника (його батьків та/або законних представників) та/або через електронний кабінет вступника, які реєструються в журналі реєстрації документів для вступу;

визначає форму ведення журналу реєстрації документів для вступу (паперова чи електрона);

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, у тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Ліцею;

  організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

 приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

 організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

 вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.5. Ліцей проводить набір вступників на денну форму навчання відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527331  від 03.10.2014 ) в межах планових показників  регіонального замовлення згідно з додатком. (Додається)

Зарахування до ліцею проводиться шляхом конкурсної співбесіди  з урахуванням середнього бала свідоцтва  про базову  середню освіту.

Вступник має право на оскарження результатів конкурсного відбору.

Приймальна комісія працює щоденно з 8.00- до 17.00 години.

                                           Перерва з 13.00-14.00 години.

                                           Вихідні дні – субота, неділя.

Іногородні учні забезпечуються гуртожитком. Медичний огляд вступники проходять за місцем проживання, про що надають довідки встановленого зразка.

2.6. Документи приймаються з 1 червня 2024 року по  25 серпня 2024 року.

2.7. Протягом  2024 року Ліцей планує проводити набір осіб із числа дорослого населення за видами підготовки:  професійно-технічне навчання та перепідготовка на підставі укладених договорів з фізичними та юридичними особами за професію

    – Водій автотранспортних засобів ( категорії С). Форма навчання – вечірня.

III. Порядок прийому заяв та документів для вступу

 

3.1. Вступники подають заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти у:

        паперовій формі (особисто)

        електронній формі (через електронний кабінет).

Заяви в електронній формі можуть подавати вступники, інформація щодо документів про раніше здобуту освіту (основа вступу) яких міститься в Реєстрі документів про освіту.

3.2. До заяви, поданої в паперовій формі, вступник додає:

 • документ про освіту, на основі якого здійснюється вступ, і додаток до нього;
 • медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;
 • 6 кольорових фотокарток розміром 3 х 4 см;
 • копії документів, що дають право на пільги при вступі до Ліцею (за наявності);
 • копію документа, (одного з документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство України; посвідчує особу чи її спеціальний статус, передбаченого Законом України «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний статус»;
 • довідку ОК-5, що підтверджує наявність трудового стажу (у разі потреби);
 • висновок медико-соціальної експертної комісії (у разі потреби);
 • письмову згоду на обробку персональних даних.

Якщо з об’єктивних причин (під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) документ про освіту відсутній, подається виписка з Реєстру документів про освіту Єдиної електронної бази з питань освіти про його отримання (без подання додатка до документа).

3.3. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

3.4. Вступнику видається розписка довільної форми з переліком отриманих приймальною комісією документів. Відмітка про отримання розписки долучається до документів вступника.

3.5. Заява в електронній формі подається вступником шляхом заповнення електронної форми в режимі онлайн та розглядається приймальною комісією Ліцею.

В електронному кабінеті вступник зазначає такі дані:

 • адресу електронної пошти, до якої вступник має доступ. Зазначена адреса буде логіном для входу до особистого електронного кабінету;
 • пароль для входу до особистого електронного кабінету;
 • серію та номер документа про раніше здобуту освіту (основи вступу);
 • наявність документів, що дають право на пільги при вступі до закладу професійної (професійно-технічної) освіти.

В електронному кабінеті вступник завантажує:

 • скановану копію додатка до документа про освіту;
 • фотокартку розміром 3 × 4 см;
 • скановану копію медичної довідки за формою, установленою законодавством України.

Особи, які отримали в електронному кабінеті або на електронну пошту повідомлення про рекомендування до зарахування повинні впродовж 5 робочих днів подати оригінали (копії) документів, перелік яких зазначено у пункті 3.2 цього розділу.

В Ліцеї створюється консультаційний центр при приймальній комісії для надання допомоги вступникам під час подання заяв в електронній формі.

ІV. Умови прийому

 

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесід із вступниками  з урахуванням середнього бала  свідоцтва про базову  середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Під час воєнного стану, надзвичайної ситуації або надзвичайного стану (особливого періоду) у випадках, якщо кількість поданих заяв про зарахування перевищує кількість місць  регіонального замовлення на відповідну професію або відповідний ліцензований обсяг, прийом до Ліцею проводиться за результатами співбесіди, у тому числі дистанційно з використанням можливостей інформаційно-комунікаційних та цифрових технологій.

4.5. Вступники мають право подати заяву на вступ до Ліцею незалежно від місця проживання;

Ліцей не має права відмовити особі у прийнятті документів та у зарахуванні на навчання на умовах  регіонального замовлення за відсутності реєстрації місця проживання особи на території відповідної територіальної громади.

4.6. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 

 1. V. Зарахування

 

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях.

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники закладу загальної середньої освіти, які мають свідоцтва про  базову  середню світу з відзнакою;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

 особи, які вступають до  Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до Ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до Ліцею здійснюється наказом  директора на основі протоколу приймальної комісії.

5.6. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків обласного  бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей)  Ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного  року, після чого знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням цих Правил прийому здійснюється Управлінням освіти і науки Чернігівської обласної державної адміністрації.

Заступниця директора з                                       Галина ВЛАСЕНКО

навчально-виховної роботи