Інформація для внутрішньо переміщених осіб

Правила прийому до Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області

ПОГОДЖЕНО                                                   ЗАТВЕРДЖУЮ

Заступник начальника                                       Директор Дігтярівського

Управління освіти і науки                                 професійного аграрного ліцею

Чернігівської облдержадміністрації

____________ Людмила ЧУБИЧ                     ________ Михайло ХІТРЕНКО

«___»                     2021 року                                     «       »                        2021 року

 

Правила прийому

до Дігтярівського професійного аграрного ліцею

 Чернігівської області

на 2022 рік

 

І. Загальна частина

 

 

1.1. До Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області (далі – Ліцей)  приймаються громадяни України  та особи без громадянства, що перебувають в Україні на законних підставах.

 

1.2. Кожен має рівні права на здобуття професійної (професійно-технічної) освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від віку, статі, раси, кольору шкіри, стану здоров’я, інвалідності, громадянства, національності, політичних, релігійних чи інших переконань, мови спілкування, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, наявності судимості, місця проживання, мовних або інших ознак, які були, є та можуть бути дійсними або припущеними.

 

Особа, яку визнано біженцем або особа, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на  освіту.

Особа, стосовно якої прийнято рішення про оформлення документів для вирішення питання щодо визнання біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту або яка оскаржує рішення щодо статусу біженця та особи, яка потребує додаткового захисту, має право на вступ до Ліцею.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

 

1.3.     Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

 

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків обласного бюджету на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними та юридичними особами.

 

 

1.5.  Прийом громадян понад регіональне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюється за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

 

 

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до Ліцею здійснює приймальна комісія.

 

2.2. Очолює приймальну комісію директор Ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

 

2.3. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту здобувачів освіти, в тому числі осіб з особливими освітніми потребами, працевлаштування після закінчення Ліцею, організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до Ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров’я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов’язані з прийомом.

2.4.  Ліцей проводить набір вступників на денну форму навчання відповідно до ліцензії Міністерства освіти і науки України (серія АЕ №527331  від 03.10.2014 ) в межах планових показників  регіонального замовлення згідно з додатком.

 

    Зарахування до ліцею проводиться шляхом конкурсної співбесіди  з урахуванням середнього бала свідоцтва  про базову  середню освіту.

Вступник має право на оскарження результатів конкурсного відбору.

Приймальна комісія працює щоденно з 8.00- до 17.00 години.

Перерва з 13.00-14.00 години.

Вихідні дні – субота, неділя.

Іногородні учні забезпечуються гуртожитком. Медичний огляд вступники проходять за місцем проживання, про що надають довідки встановленого зразка.

2.5. Документи приймаються з 1 червня 2022 року по 25 серпня 2022 року.

2.6. Протягом  2022 року Ліцей планує проводити набір осіб із числа дорослого населення за видами підготовки:  професійно-технічне навчання та перепідготовка на підставі укладених договорів з фізичними та юридичними особами за професію

– Водій автотранспортних засобів ( категорії С). Форма навчання – вечірня.

 

 

III. Документи для вступу

 

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму здобуття освіти, місце проживання, до якої додають:

-документ про освіту ;

-медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

-6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

– копії документів, що дають право на пільги до вступу в Ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що підтверджує громадянство, та документ, що посвідчує особу чи її спеціальний статус, а особи, які потребують додаткового або тимчасового захисту та подали відповідну заяву про визнання їх біженцем або особою, що потребує додаткового захисту, надають довідку про звернення за захистом в Україні.

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

 

 

 

ІV. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору за результатами співбесід із вступниками  з урахуванням середнього бала  свідоцтва про базову  середню освіту.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів.

4.3. Прийом здобувачів освіти на перепідготовку або підвищення кваліфікації здійснюється шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.4. Особи, які без поважних причин не з’явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

 

 

 

  1. V. Зарахування

5.1. Зараховуються поза конкурсом:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також   особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови  Кабінету  Міністрів  України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти з інвалідністю та особи з інвалідністю, яким не протипоказане навчання за обраною професією (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист  громадян, які  постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях.

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов’язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов’язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року № 157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього закладу освіти ІІ ступеня, які мають свідоцтва про  базову загальну середню світу з відзнакою;

особи з інвалідністю та діти з малозабезпечених сімей, у яких обидва батьки є особами з інвалідністю, один з батьків є особою з інвалідністю, а інший помер, одинока матір є особою з інвалідністю, батько є особою з інвалідністю та виховує дитину без матері, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні»;

особи, які вступають до  Ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна  комісія  приймає  рішення,  оформляє  протокол  та оголошує список  осіб,  що рекомендовані  до зарахування на навчання  до Ліцею за обраною формою здобуття освіти.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім’я голови приймальної комісії.

5.5.  Зарахування до закладу освіти здійснюється наказом  директора Ліцею на основі протоколу приймальної комісії.

 

5.6. Зарахування до Ліцею на навчання за рахунок видатків обласного  бюджету, а також за угодами з підприємствами, установами, організаціями, окремими фізичними або юридичними особами здійснюється в межах ліцензійних обсягів.

 

 

VІ. Прикінцеві положення

 

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з Ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального замовлення на прийом з окремих професій   Ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до Ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п’яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати конкурсного відбору, зберігаються протягом одного  року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

 

6.4.  Ці правила прийому розроблено на підставі Типових правил прийому до закладів професійної (професійно-технічної) освіти України, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 14.05.2013 №499 та зареєстрованих Міністерством юстиції України від 29.05.2013  за № 823/23355.

 

 

 

 

Заступниця директора з НВихР                                  Галина ВЛАСЕНКО

Профорієнтація: Як вибрати професію