ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом № __ від 01.12.2021р.

ПОЛОЖЕННЯ

 про Центр професійної кар’єри

Дігтярівського професійного аграрного ліцею

1. Загальна частина

1.1. Центр професійної кар’єри (далі – Центр) створюється на базі Дігтярівського професійного аграрного ліцею Чернігівської області» (далі – ліцей).

1.2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією, основними законами України, державними та обласними цільовими програмами, нормативними документами Міністерства соціальної політики України, Державного та обласного центрів зайнятості щодо надання профорієнтаційних послуг населенню, нормативними документами навчального закладу, рішеннями педагогічної ради, а також даним Положенням.

1.3. Діяльність Центру професійної кар’єри направлена на ефективну роботу, щодо сприяння працевлаштування випускників з метою сприяння реалізації права учнів на працю та забезпеченню випускників першим робочим місцем, відстеження їх кар’єрного зростання, підвищення кваліфікації або перепідготовці у разі потреби, а також на координацію роботи в ліцеї по цим питанням.

Центр створюється з метою:

  • надання інформації про конституційні права молоді та випускникам навчального закладу;
  • активізації власних зусиль молоді щодо вирішення проблем зайнятості; формування активної життєвої позиції;
  • сприяння розвитку підприємницької ініціативи;
  • опанування навичками самопрезентації, написання резюме та техніці пошуку роботи;
  • розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

1.4. Участь та взаємовідносини ліцею з іншими зацікавленими організаціями у створенні та сприянні діяльності Центру регламентуються відповідними угодами.

2.Порядок створення Центру.

2.1. Центр створюється у структурі ліцею в межах встановленої чисельності працівників навчального закладу відповідним наказом.

2.2. До діяльності Центру залучаються представники органів учнівського самоврядування, а також представники соціальних партнерів, роботодавців.

3. Основні завдання та напрямки роботи Центру

3.1. Сприяння працевлаштуванню випускників.

3.2. Проведення постійного аналізу попиту і пропозиції на ринку праці фахівців, підготовку яких здійснює ліцей.

3.3. Налагодження співпраці з державною службою зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності, які можуть бути потенційними роботодавцями для випускників.

3.4. Забезпечення координації дій з центральними та місцевими органами виконавчої влади, службами зайнятості населення, підприємствами, установами та організаціями (роботодавцями), щодо оптимального узгодження реальних потреб ринку праці та ринку освітніх послуг.

3.5. Здійснення консультаційної підтримки, інформування здобувачів освіти і випускників ліцею про вакантні місця на підприємствах, в установах та організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці ( спеціальності), про основні тенденції локального ринку праці, вимоги роботодавців до шукачів роботи, можливості професійної підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації, зокрема на сайті Центру за технічної підтримки сайту обласного центру зайнятості.

3.6. Консультування психологів і юристів, фахівців служби зайнятості та надання інформації про права та обов’язки молоді, проведення роз’яснювальної роботи серед молоді, щодо нормативно- правових актів з питань державного регулювання зайнятості та трудових відносить, а також практична допомога в реалізації отриманих знань.

3.7. Допомога в оволодінні навичками пошуку роботи.

3.8. Розвиток підприємницької ініціативи, професійних і комунікативних якостей.

3.9. Активізація власних зусиль молоді, щодо вирішення проблем зайнятості.

3.10. Формування активної життєвої позиції та адекватної самооцінки.

3.11. Допомога у побудові плану професійної кар’єри на основі забезпечення відповідності особистих характеристик сучасним вимогам ринку праці.

3.12. Розширення спектру методів пошуку роботи та підвищення конкурентоспроможності випускників на ринку праці, їх працевлаштування.

3.13. Сприяння молоді у здобутті додаткових професійних вмінь та навичок, підвищення кваліфікації, в тому числі в рамках програм навчання протягом життя та шляхом проходження практики, стажування безпосередньо на підприємствах області.

3.14. Координація отримання додаткової освіти на майстер-класах, бізнес-тренінгах, участі в програмах, проектах, щодо соціальної підтримки учнів.

3.15. Організація та проведення тренінгів (в т.ч. психологічних, мотиваційних), семінарів-тренінгів професійного спрямування з метою підвищення рівня самооцінки учня, опанування ними ефективних форм та методів техніки пошуку роботи, самопрезентації, спілкування з роботодавцем.

3.16. Підтримка у написанні власних резюме (в т.ч. за європейськими стандартами), створення, наповнення і актуалізація бази даних резюме учнів і випускників ліцею та інформаційна підтримка процесу рекрутингу.

3.17. Організація ярмарок кар’єри, професіографічних екскурсій, презентацій роботодавців, виїзних акцій з використанням мобільних засобів служби зайнятості для сприяння роботодавцям у підборі працівників з числа випускників ліцею.

3.18. Забезпечення можливостей безпосереднього спілкування з роботодавцями, ознайомлення з процесами виробництва, вимогами до працівника, соціальним пакетом.

3.19. Організація ефективного використання нових методологій у якісному підборі працівників з числа випускників для забезпечення потреб роботодавців області та формування кадрового резерву.

3.20. Організація та участь у семінарах, круглих столах, науково-практичних конференціях, дослідженнях у сфері соціальної роботи з учнівською молоддю та випускниками для сприяння у працевлаштуванні.

3.21. Розміщення та постійне оновлення інформаційного наповнення в Центрі з питань актуальної потреби в кадрах, інформації про нові підходи роботодавців у підборі персоналу, рекомендацій, щодо започаткування власної справи та пошуку роботи.

3.22. Подання державній службі зайнятості населення за місцем проживання випускника, у якого питання працевлаштування залишається невирішеним, відомостей про нього (за його згодою) та здійснення спільних з державною службою зайнятості населення дій, направлених на пошук першого робочого місця.

3.23. Здійснення спільно з державною службою зайнятості населення моніторингу працевлаштування випускників навчального закладу за місцем їх проживання та відстеження їх кар’єрного зростання.

3.24. Висвітлення в засобах масової інформації кращого досвіду і кращих прикладів результатів ефективної діяльності Центр, щорічне інформування керівництва ліцею та учнів про проведену роботу шляхом розміщення звіту на інформаційних ресурсах.

4. Порядок роботи Центру

4.1.Роботу Центру забезпечують керівники, які затверджуються наказом директора ліцею. Структура центру також затверджується наказом.

4.2. Керівники Центру забезпечують проведення заходів Центру необхідними нормативно-законодавчими, методичними та інформаційно-довідковими матеріалами, складають графік занять, організовують роботу згідно з тематичним планом, ведуть облік. Проведення заходів здійснюється у відповідності з затвердженим планом заходів та за потребою.

4.3.При необхідності, до проведення занять можуть залучатися спеціалісти центру зайнятості, психологи, представники роботодавців, викладачі вищих навчальних закладів, юристи, тренери.

4.4. Відвідувати заходи Центру можуть всі здобувачі освіти ліцею, які виявили бажання та потребують допомоги у вирішенні проблем зайнятості тощо.

4.5. Групи учасників заходів формуються з урахуванням наступних критеріїв: вік, курс, професія тощо.

4.6. Інформація про роботу Центру буде розміщена на офіційному сайті ліцею, а також може подаватися в формі оголошень та інформаційних повідомлень, в процесі проведення різних масових заходів ліцею та центрів зайнятості області.

5. Фінансування діяльності Центру

5.2. Матеріально-технічне забезпечення Центру (технічне обладнання та інформаційне забезпечення) повинне забезпечувати високий рівень діяльності та відповідати тематичному плану заходів.

5.1. Фінансування заходів Центру, щодо сприяння працевлаштуванню випускників здійснюється за рахунок коштів ліцею на підставі кошторису, затвердженого директором в установленому законодавством порядку, а також інших джерел, не заборонених законодавством України.

Ми на нашому сайті використовуємо файли cookie, якщо ви не згодні, щоб ми використовували даний тип файлів, ви повинні відповідним чином встановити налаштування вашого браузера (в такому випадку ми не гарантуємо коректної роботи сайту) або не використовувати наш веб-сайт

x